Declaraţia politicii egalităţii de şanse

Accesul la activitățile Proiectului POSDRU 55075 “Securitatea și sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” nu este restricționat în niciun fel, fiind disponibil tuturor categoriilor de persoane indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.