Listă de control identificarea riscurilor şi măsuri de prevenire în Construcţii

Anexa nr. 1

Lista de Control conţine o serie de întrebări la  care  întreprinderea/compania trebuie să răspundă cu „da” sau „nu”.

Toate întrebările la care întreprinderea răspunde cu „da” reprezintă o problemă care trebuie să facă parte din planul de acţiune pe care întreprinderea  îl elaborează pe baza listei de control.

În ceea ce priveşte lista de control, întreprinderea trebuie să:

 • răspundă la toate întrebările din listă;
 • ia în considerare, în cadrul planului de acţiune, acele probleme/întrebări la care întreprinderea răspunde cu „da”;
 • ţină seama de cauzele/factorii de risc care ar putea influenţa problemele/deficienţele evidenţiate;
 • elaboreze soluţii/măsuri pentru problemele identificate;
 • desemneze persoanele responsabile de aplicarea măsurilor şi termenele de realizare;
 • menţioneze în scris problemele cheie din cadrul întreprinderii, care nu sunt evidenţiate în listă.

 

Partea I:  IDENTIFICARE RISCURI

Tabel nr.1

ÎNTREBARE

DA

NU

 • Pot ajunge lucrătorii, la locul lor de muncă, în condiţii de securitate?

 

 

 • Este şantierul îngrădit, astfel încât publicul să nu aibă acces?

 

 

 • Există măsuri care se aplică în scopul protejării publicului (de ex. pentru persoanele care trec pe lângă zona de lucru)?

 

 

 • Sunt căile de circulaţie bine curăţate şi iluminate?

 

 

 • Sunt vehiculele echipate cu alarme de avertizare pentru mersul cu spatele?

 

 

 • Este şantierul bine organizat?

 

 

 • Este şantierul iluminat corespunzător?

 

 

 • Indicatoarele de securitate sunt amplasate corespunzător (de ex. privind căile de circulaţie, personal autorizat)?

 

 

 • Dotările sociale prevăzute pentru lucrători sunt suficiente? (vestiare, duşuri etc.)

 

 

 • Este asigurat un spaţiu pentru servirea masei? (cantină etc.)

 

 

 • Există dotări pentru prim ajutor? Se asigură supravegherea stării de sănătate?

 

 

 • S-a efectuat instruirea lucrătorilor cu privire la manipularea manuală a maselor în condiţii de securitate?

 

 

 • Există echipament de ridicat pentru manipularea sarcinilor grele?

 

 

 • Se cunoaşte poziţia cablurilor electrice (subterane sau aeriene) existente?

 

 

 • Există locuri de muncă în care se folosesc linii electrice sub tensiune?

 

 

 • Sunt sistemele şi echipamentele electrice verificate şi întreţinute periodic de persoane competente?

 

 

 • Montarea, demontarea şi modificarea schelelor se realizează de personal competent?

 

 

 • Lucrătorii verifică schelele în mod periodic?

 

 

 • Scările mobile sunt utilizate numai pentru lucrări uşoare, de scurtă durată, sau atunci când nu există altă posibilitate?

 

 

 • Cunosc lucrătorii condiţiile de utilizare sigură a scărilor mobile?

 

 

 • Este lăţimea zonei de lucru pe schele mai mare decât lăţimea minimă de 60 cm?

 

 

 • Lifturile şi macaralele au fost instalate corect şi verificate de persoane competente?

 

 

 • Folosesc lucrătorii sisteme de protecţie şi centuri de siguranţă pentru lucru la înălţime?

 

 

 • Există măsuri de prevenire aplicate pentru evitarea căderii lucrătorilor şi obiectelor?

 

 

 • Personalul care lucrează pe şantier poartă echipament individual de protecţie corespunzător (de ex. încălţăminte şi cască de protecţie)?

 

 

 

PARTEA a-II-a: MĂSURI DE PREVENIRE

Tabel nr.2

Faza de elaborare a proiectului
 • Integrarea securităţii şi sănătăţii în proiectul lucrării.
 • Eliminarea riscurilor de cădere prin prevederea de scări prevăzute cu pantă corespunzătoare şi asigurate împotriva deplasării accidentale.
 • Proiectarea şi instalarea de căi de acces către acoperişuri.
 • Asigurarea că fiecare instalaţie de ridicat, cu elementele componente, inclusiv anexe, ancoraje şi suporţi sunt bine
 • proiectate, construite, instalate şi utilizate corect, verificate şi întreţinute de persoane competente, în conformitate cu reglementările naţionale şi exploatate de lucrători instruiţi corespunzător.
 • Asigurarea iluminatului corespunzător la fiecare loc de muncă, scări şi oricare alt loc din cadrul şantierului, unde ar putea trece lucrătorii.
 • Planificarea şi executarea activităţilor de demolare numai sub supravegherea unei persoane competente.
 • Organizarea depozitării corespunzătoare a deşeurilor din construcţii.
 • Întreţinerea sau demolarea clădirii: luarea tuturor măsurilor de precauţie în cazul lucrului cu azbest.
 • Asigurarea unui număr corespunzător de grupuri sanitare şi de spălat, zone pentru servit masa şi adăposturi pe durata întreruperii lucrului ca urmare a vremii nefavorabile.

Faza de organizare a şantierului

 • Modificarea programului de lucru în scopul reducerii riscurilor, dacă este necesar.
 • Executarea simultană a lucrărilor care implică acţiuni de protecţie asemănătoare, în scopul asigurării protecţiei colective.
 • Asigurarea că toţi angajaţii, inclusiv aceia care nu înţeleg bine limba naţională, cunosc riscurile potenţiale de pe şantier, măsurile de protecţie adoptate şi responsabilităţile ce le revin privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 • Asigurarea echipamentului individual de protecţie corespunzător (căşti, mănuşi, măşti, încălţăminte de protecţie).
 • Asigurarea mijloacelor de prim ajutor pe şantier.

Faza de execuţie a construcţiei

 • Desemnarea unui coordonator de securitate şi sănătate în muncă, format şi instruit corespunzător.
 • Verificarea zilnică a stării schelăriei, înainte de începerea lucrului pe şantier.
 • Interzicerea dezasamblării unor părţi ale schelei înainte de finalizarea întregii lucrări.
 • Asigurarea lăţimii minime de 60 cm a zonei de lucru pe schelă.
 • Utilizarea unor indicatoare de avertizare :„Nu vă căţăraţi niciodată pe schele, utilizaţi întotdeauna o scară adecvată“.
 • Verificarea amplasării scărilor mobile cu o pantă corespunzătoare, cu partea superioară a scării deasupra nivelului pe care păşesc lucrătorii.
 • Verificarea existenţei materialului antiderapant pe treptele scărilor şi dacă acestea sunt libere.
 • Interzicerea utilizării scărilor dintr-un tronson mai lung de 6 m.
 • Urcarea sau coborârea pe/de pe scara mobilă numai cu faţa la aceasta, utilizând ambele mâini pentru susţinere. Uneltele vor fi aşezate într-o trusă auxiliară, purtată la talie. Materialele care vor fi utilizate se vor ridica cu echipamentul de ridicare.
 • Interzicerea aplecării corpului în lateral, atunci când se lucrează pe o scară mobilă.
 • Interzicerea lucrului pe acoperiş în condiţii meteo nefavorabile.
 • Utilizarea, în mod obligatoriu, a sistemelor de siguranţă pentru lucrul la înălţime, inclusiv la lucrul pe acoperiş.
 • Interzicerea deplasărilor pe suprafeţele acoperite cu material fragil.
 • Obligativitatea verificării zilnice, înainte de începerea lucrului, de către o persoană competentă, a panoului electric principal de pe şantier, a cablurilor şi aparatelor electrice aflate sub tensiune.
 • Depozitarea şi semnalizarea substanţelor toxice, periculoase şi explozive, conform prevederilor legale.
 • Păstrarea permanentă a ordinii pe şantier.
 • Menţinerea liberă a căilor de circulaţie şi a scărilor.